Sich säiba  suacha, oda sei Säi, an Streichelzoo z unndahoiddn oda um da Zeid Wuin, zum Sandln oda Lesn, oda um de beschriebna hundat Rezepte vo da Oim aus z probiern, is de Oimzeid eigentle ned gmoand und a z schood.

Do bleibt na woos hinndn vo dem wos Sach warad. I mecht me do ned gscheid macha. Und es bleibt füa ois sei Zeid. Füas Sandl, s Lesn, s Kocha und a füa a paar Hehna. Grod d Hauptsach soidad d  Oimarbad sei. D Viecha, d. Woad , wos Küah habm s Mäicha und des wos dazua gherd.  Wobei do füas  Nebenbei ned so vui Zeid bleibt. De Froog is da natürle, is a Hobby Buddan und  Kasn, mid oana oda zwoa Küah, de eh noch a paar Wocha druggagstäihd wern, oda ob wos aussaschaugn oda übableibm muas dabei. Wo ausgschenggd werd brauch ma ned davo redn, do schaugds nomoi andas aus.